ÅRSMÖTE 2022

Tomelilla Tennisklubbs medlemmar kallas härmed till Årsmöte

Lördagen den 19 mars 2022


Trydegården (Tryde 1303) klockan 13.00.


Ärenden enligt stadgarna och nedanstående förslag till dagordning:


1.  Årsmötets öppnande.

2.  Val av ordförande för årsmötet, val av sekreterare för årsmötet.

3.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4.  Fastställande av dagordningen.

5.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6.  Styrelsens årsberättelse.

7.  Kassaredogörelsen.

8.  Revisorernas berättelse.

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kommittéer för den tid revisionen omfattar.

10. Val av klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande,1 år.

Val av två ledamöter i styrelsen,2 år.

Val av två suppleanter i styrelsen,1 år.

Val av två revisorer jämte en suppleant.

Val av valberedning. (ordförande jämte två övriga ledamöter)

Val av UK, tävlingskommitté och ungdomskommitté.

11.  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

(Kan av enskild medlem inlämnas skriftligen till ttk@tomelillatk.se senast 7 mars)

12.  Beslut om årsavgifter för år 2023.

          a : Seniorer

          b : Juniorer

          c : Familjeavgifter

13.  Fastställande av budget för år 2022.

14.  Prisutdelning.

15.  Övriga frågor.

16.  Årsmötets avslutande.


Du är varmt välkommen på årsmötet. Dina synpunkter vill vi gärna ta del av.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras för de som så önskar en enkel måltid.

Årsberättelsen återfinns på hemsidan tomelillatk.se/arsmote.html senast en vecka före årsmötet.


Anmälan görs till ttk@tomelillatk.se alt. telefon till Johan Kaldner 0733-361581 senast den 14 mars.


Hjärtligt välkomna!


OBSERVERA ATT EVENTUELLA AVSÄGELSER SKALL MEDDELAS TILL FREDRIK EKWALL SENAST DEN 7/3-2022 , PÅ TELEFONNUMMER 073-0978457, eller MAIL fredrik@tomelillatk.se


Kallelse och dagordning i pdf-format för utskrift

Årsberättelse i pdf-format för utskrift